User Tools

Site Tools


bruk_av_ventilasjonsanlegg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bruk_av_ventilasjonsanlegg [2018/02/16 17:13]
royeven
bruk_av_ventilasjonsanlegg [2018/02/16 18:19] (current)
royeven
Line 2: Line 2:
  
 ===== Ventilasjonsanlegg på elektro-rom ===== ===== Ventilasjonsanlegg på elektro-rom =====
 +Styringspanelet til ventilasjonsanlegget finnes innerst i rommet:
 +{{triggerbilder:img_3025_kopi.jpg}}
  
 +{{triggerbilder:img_3026.jpg}}
 +På elektrorommet skal ventilasjonssystemet alltid stå i posisjon ON. Når rommet er i bruk skal intensiteten stå på 3 (maks. ventilasjon), og når rommet ikke skal brukes slås det ned til intensitet 1 (lite ventilasjon). Ikke rør termostaten (den store vridebryteren helt til høyre).
  
 ===== Ventilasjonsanlegg på snekker-rom ===== ===== Ventilasjonsanlegg på snekker-rom =====
 +{{triggerbilder:img_3034.jpg}} 
 +På snekker-rommet er ventilasjonsanlegget styrt av et tidsur ved siden av døra. Du vrir bryteren til den peker mot ønsket varighet, og anlegget slår seg av selv etter den angitte tiden. Tidsurets maksimale varighet er to timer. Dersom rommet skal brukes lenger enn dette må man manuelt starte anlegget på nytt igjen etter to timer.
  
 ===== Ventilasjonsanlegg på laserkutte-rom ===== ===== Ventilasjonsanlegg på laserkutte-rom =====
-[[triggerbilder:img_3011.jpg]] +{{triggerbilder:img_3011.jpg}} 
-På laserkutterommet skal ventilasjonsystemet blåse luften UT, anlegget skal stå på I, og hastigheten skal stå på maksimum når laserkutteren er i drift.+På laserkutterommet skal ventilasjonsystemet blåse luften UT, anlegget skal stå på I, og hastigheten skal stå på maksimum når laserkutteren er i drift. Den runde dreiebryteren velger hastighet. Dersom laserkutteren ikke skal benyttes kan anlegget settes på laveste hastighet, eller sågar på 0.
bruk_av_ventilasjonsanlegg.1518797607.txt.gz · Last modified: 2018/02/16 17:13 by royeven