User Tools

Site Tools


laserkutter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
laserkutter [2016/10/12 15:21]
royeven
laserkutter [2017/08/01 08:56]
lars
Line 16: Line 16:
 \\trigger.vitensenteret.com\Felles \\trigger.vitensenteret.com\Felles
  
-"Koble til ved hjelp av annen legitimasjon" og skriv inn: +"Koble til ved hjelp av annen legitimasjon" og skriv inn: \\ 
-Bruker: Viten +Bruker: Admin \\ 
-Passord: **spør**+Passord: **spør Lars**
  
 Opprett en katalog f.eks.: med eget navn. Denne mappen kan nå nås fra PC'en ved laserkutteren og hentes direkte opp i programmet for styring av laserkutteren. Opprett en katalog f.eks.: med eget navn. Denne mappen kan nå nås fra PC'en ved laserkutteren og hentes direkte opp i programmet for styring av laserkutteren.
Line 25: Line 25:
 ==== 2.2 Logg på i Trigger ==== ==== 2.2 Logg på i Trigger ====
  
-Velg bruker "Viten" på maskinen ved Laser-kutteren+Velg bruker "Admin" på maskinen ved Laser-kutteren
 +Det er **VIKTIG** at man forholder seg til denne brukeren da både FlexiDesigner og CorelDraw ikke er spesielt glade i å forholde seg til mange brukerkontoer. I tillegg er det lagret materialprofiler på denne kontoen som gjør at man ikke behøver å teste innstillinger på forhånd.
  
-Bruker: Viten+Bruker: Admin
 Passord: **spør** Passord: **spør**
 Gå til: Denne PC Gå til: Denne PC
Line 53: Line 54:
  
 Ett godt råd er å legge et hjørne i plata i øverste venstre hjørne på bordet. Deretter forskyves startpunktet til ønsket posisjon på plata ved hjelp av "jog"-kommandoen. Når den er plassert som ønsket, trykk ned Joy sticken, og posisjonen er låst som nytt referansepunkt, dvs. som øverste venstre hjørne i skrivefila. En kan nå ta ut og legge inn plata og være sikker på at skjæring eller gravering skjer på samme sted som sist. Ett godt råd er å legge et hjørne i plata i øverste venstre hjørne på bordet. Deretter forskyves startpunktet til ønsket posisjon på plata ved hjelp av "jog"-kommandoen. Når den er plassert som ønsket, trykk ned Joy sticken, og posisjonen er låst som nytt referansepunkt, dvs. som øverste venstre hjørne i skrivefila. En kan nå ta ut og legge inn plata og være sikker på at skjæring eller gravering skjer på samme sted som sist.
 +
 +
  
  
 ==== 3.3 Kalibrering ==== ==== 3.3 Kalibrering ====
  
-  - Ta triangelet som ligger i fordypningen til venstre på laserkutteren, og heng det på de to knaggene på {{ :laser_1.jpg?200|}}skrivehodet som vist på figuren over til høyre.+  - Ta triangelet som ligger i fordypningen til venstre på laserkutteren, og heng det på de to knaggene på {{ laser:laser_1.jpg?200|}}skrivehodet som vist på figuren over til høyre.
   - Bruk pilene på kontrollpanelet for å flytt det grønne markøren til: JOG. Dette gjør at skrivehodet kan flyttes rundt på plata der en ønsker å utføre kalibreringen.   - Bruk pilene på kontrollpanelet for å flytt det grønne markøren til: JOG. Dette gjør at skrivehodet kan flyttes rundt på plata der en ønsker å utføre kalibreringen.
   - Det kan være lurt å utføre kalibreringen der skjæringen/graveringen skal skje da ikke alle plater er helt plane. Om plata er plan kan den like gjerne  gjøres i venstre øverste hjørne.   - Det kan være lurt å utføre kalibreringen der skjæringen/graveringen skal skje da ikke alle plater er helt plane. Om plata er plan kan den like gjerne  gjøres i venstre øverste hjørne.
-  - Flytt den grønne markøren til FOCUS og bruk Joy sticken til å justere opp eller ned slik at triangelet akkurat tangerer plata. {{ :laser2.jpg?200|}}+  - Flytt den grønne markøren til FOCUS og bruk Joy sticken til å justere opp eller ned slik at triangelet akkurat tangerer plata. {{ laser:laser2.jpg?200|}}
   - Bekreft at fokusering er utført ved å trykk: SET (trykk Joy sticken rett inn)   - Bekreft at fokusering er utført ved å trykk: SET (trykk Joy sticken rett inn)
   - En kan ev. senke fokuspunktet noe ved andre eller tredje kjøring dersom man ønsker å skjære et noe tykkere materiale.   - En kan ev. senke fokuspunktet noe ved andre eller tredje kjøring dersom man ønsker å skjære et noe tykkere materiale.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
 ===== 4. Klargjøring av fila for skjæring/gravering ===== ===== 4. Klargjøring av fila for skjæring/gravering =====
  
-Start programmet FlexiDESIGNER. +Guidene under tar for seg både FlexiDesigner og CorelDrawProgrammene gjør mye likt, men CorelDraw inneholder en rekke funksjoner og snarveier som ikke FlexiDesigner kan skilte medI tillegg kan CorelDraw enkelt importere filformater (.dxf, .eps) som ikke FlexiDesigner håndterer særlig bra.
- +
-==== 4.1 Hent inn fila ==== +
- +
-Hent ønsket fil fra katalogen: \\trigger.vitensenteret.com\Felles\<personlig underkatalog>  +
-(Dvs. Denne PC - Felles - <personlig katalog>+
-Dersom det er et dokument med flere sider velg aktuell side. Se figuren under+
- +
-{{:laser3.jpg?400|}} {{:laser4.jpg?400|}}           +
-            +
-Den aktuelle tegningen framkommer på arbeidsflaten i programmet (figur over til høyre): +
- +
-==== 4.2. Marker det som skal skrives/skjæres ut ==== +
- +
-Velg den delen av fila du ønsker å skrive ut ved å ramme den inn med markøren, figuren blir da rød.  Det holder at rammen berører den aktuelle delen av tegningen for å bli med i det markerte feltet +
-Bruk SKIFT-tasten til å legge til nye markerte delertil tegningen.  +
- +
-==== 4.3. Plasser tegning på skrivebordet ==== +
- +
-Dersom man har flere lag av tegninger som skal skrives ut i flere omganger, men være posisjonert i forhold til hverandre, vil det være lurt å ha en markør (kryss) i kanten av tegningen som gjør det lett å posisjonere lagene i forhold til hverandre.+
-Posisjoner markøren slik at den er i hjørnet av rammen (f.eksøverst til venstre) +
-  * Velg print (printer ikon) fra menylinja  +
-{{:laser5.jpg|}} +
-  * Velg "SELECTION ONLY" som gjør at bare det du har merket skrives ut +
-  * Velg "FIT BORDER" hvilket betyr at tegningen tilpasses grensene til skrivefordet. +
-  * Velg "UPPER LEFT" hvilket gjør at markøren (krysset) treffer øverste venstre hjørne {{ :laser6.jpg?150|}} +
- +
-Dersom man ikke har gjort noe med skalleringen vil den treffe andre tegninger som er markert med det samme korset på samme sted. +
- +
-==== 4.4. Velg "papirstørrelse" ==== +
- +
-Når man henter opp en tegning på en pdf-fil så vil man normalt få et avmerket område på tegneflata som er lik den man henter opp. Det enkleste er någjøre skrive flate like stor som skrivebordet til laserkutteren, dvs. ca. 1000 x 600 mm. Dette gjøres ved å venstreklikke på skriveplata i programmet  ved siden av menyene. Da kommer menyen vist på figuren til høyre opp. Velg fanen til venstre og velg pila til høyre i innboksen. Velg formatet laser nederst i nedtrekksmenyen og pass på at formatet er liggende (under midten av menyen).  Skriveflaten er da lik bordet til laseren. +
- +
-==== 4.5Skalering ====+
  
-Gå inn på "ARRANGE" på menylinja og velg "RESIZE". Da vil man få opp en menyboks på venstre side som inneholder en innboks hvor man kan justere skalleringen. Normal vil aspekst-forholdet beholdes, dvs. hak av for "Proportional". +* [[CorelDraw]|CorelDraw]] 
-Dersom tegningen opprinnelig var i A4 eller A3 vil tegningen etter oppskalering kanskje gå ut over grensene på det opprinnelige tegnebordet. Da kan man gå inn i innboksen og velge ny størrelse på rammen. Velg "LASER", nederst i menyen, og du vil få hele bordets størrelse opp som ramme på skjermen som omtalt foran.+* [[FlexiDesigner]|FlexiDesigner]]
  
-==== 4.6. Valg av printtype ====+===== 5Printerdrivere =====
  
 Det er i hovedsak to typer printing i tillegg til at de kan kombineres.: Det er i hovedsak to typer printing i tillegg til at de kan kombineres.:
Line 145: Line 108:
 Ved å trykke OK vil man sende jobben til Laserkutteren. Ved å trykke OK vil man sende jobben til Laserkutteren.
  
-===== 5. Merking =====+===== 6. Merking =====
  
 Normalt vil en kunne merke ulike deler av en pdf-fil. På denne måten kan en dele opp jobben i flere omganger. Dette kan være aktuelt ved et en først merker alt som skal graveres, for så å merke alt som skal skjæres. Denne rekkefølgen er å foretrekke, spesielt dersom man skal skjære ut små biter som senere skal graveres. Stabiliteten blir dermed mye bedre ved gravering, når man venter med å skjære. Normalt vil en kunne merke ulike deler av en pdf-fil. På denne måten kan en dele opp jobben i flere omganger. Dette kan være aktuelt ved et en først merker alt som skal graveres, for så å merke alt som skal skjæres. Denne rekkefølgen er å foretrekke, spesielt dersom man skal skjære ut små biter som senere skal graveres. Stabiliteten blir dermed mye bedre ved gravering, når man venter med å skjære.
laserkutter.txt · Last modified: 2017/08/01 09:04 by lars