User Tools

Site Tools


laserkutter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laserkutter [2017/08/01 07:34]
lars [2.1 Opprett katalog på Trigger]
laserkutter [2017/08/01 09:04]
lars [3.1. Logg på i Trigger]
Line 5: Line 5:
 Notatet beskriver detaljert hvordan man går fram for skjære eller gravere en plate med utgangspunkt i en pdf-fil. En detaljert manual for laserkutteren finner du {{:laser:fusion-manual-web.pdf|her}}. Notatet beskriver detaljert hvordan man går fram for skjære eller gravere en plate med utgangspunkt i en pdf-fil. En detaljert manual for laserkutteren finner du {{:laser:fusion-manual-web.pdf|her}}.
  
-===== 2. .pdf-filen ===== +===== 2. Klargjøring av laserkutteren =====
- +
-Lag tegningen og lagre den som en pdf-fil. Filen skal lagres på den lokale katalogen på serveren på Trigger. Pdf-dokumentet kan godt inneholde flere sider. Det kan være lurt å dele opp med en side for hver av operasjonene gravering og skjæring. +
- +
-==== 2.1 Opprett katalog på Trigger ==== +
- +
-Installer katalogen på egen pc. Dette gjøres ved å gå til "Datamaskin" (under Windowslogoen nederst i venstre hjørne) på Windows 7 og velge "Datamaskin". Dernest velges "Koble til nettverksstasjon" på menylinja. +
- +
-Velg Stasjon (f.eks. x) og skriv inn under Mappe: +
-\\trigger.vitensenteret.com\Felles +
- +
-"Koble til ved hjelp av annen legitimasjon" og skriv inn: \\ +
-Bruker: Admin \\ +
-Passord: **spør Lars** +
- +
-Opprett en katalog f.eks.: med eget navn. Denne mappen kan nå nås fra PC'en ved laserkutteren og hentes direkte opp i programmet for styring av laserkutteren. +
- +
- +
-==== 2.2 Logg på i Trigger ==== +
- +
-Velg bruker "Admin" på maskinen ved Laser-kutteren. +
-Det er **VIKTIG** at man forholder seg til denne brukeren da både FlexiDesigner og CorelDraw ikke er spesielt glade i å forholde seg til mange brukerkontoer. I tillegg er det lagret materialprofiler på denne kontoen som gjør at man ikke behøver å teste innstillinger på forhånd. +
- +
-Bruker: Admin +
-Passord: **spør** +
-Gå til: Denne PC +
-Velg: Felles +
-Velg katalogen: <Personlig katalog> +
- +
- +
-===== 3. Klargjøring av laserkutteren =====+
  
 Prosedyre for klargjøring av laserkutter. Prosedyre for klargjøring av laserkutter.
  
-==== 3.1 Oppstart av laserkutteren og avtrekksvifte ====+==== 2.1Oppstart av laserkutteren og avtrekksvifte ====
  
 Det er tre brytere som må slås på:  Det er tre brytere som må slås på: 
Line 48: Line 18:
   - Bruk hørselvern, viktigere enn du skulle tro.    - Bruk hørselvern, viktigere enn du skulle tro. 
  
-==== Plassering av platen ====+==== 2.2. Plassering av platen ====
  
 Normalt legges plata slik at øverste venstre hjørne ligger i tilsvarende hjørne på bordet til laserkutteren. Normalt legges plata slik at øverste venstre hjørne ligger i tilsvarende hjørne på bordet til laserkutteren.
Line 56: Line 26:
  
  
- +==== 2.3Kalibrering ====
- +
-==== 3.3 Kalibrering ====+
  
   - Ta triangelet som ligger i fordypningen til venstre på laserkutteren, og heng det på de to knaggene på {{ laser:laser_1.jpg?200|}}skrivehodet som vist på figuren over til høyre.   - Ta triangelet som ligger i fordypningen til venstre på laserkutteren, og heng det på de to knaggene på {{ laser:laser_1.jpg?200|}}skrivehodet som vist på figuren over til høyre.
Line 67: Line 35:
   - En kan ev. senke fokuspunktet noe ved andre eller tredje kjøring dersom man ønsker å skjære et noe tykkere materiale.   - En kan ev. senke fokuspunktet noe ved andre eller tredje kjøring dersom man ønsker å skjære et noe tykkere materiale.
  
-===== 4Klargjøring av fila for skjæring/gravering =====+===== 3Filer til utskrift =====
  
-Denne guiden tar for seg både FlexiDesigner og CorelDraw. Programmene gjør mye likt, men CorelDraw inneholder en rekke funksjoner og snarveier som ikke FlexiDesigner kan skilte medI tillegg kan CorelDraw enkelt importere filformater (.dxf, .eps) som ikke FlexiDesigner håndterer særlig bra.+Lag tegningen og lagre den i ønsket format (.pdf for FlexiDesignerCorelDraw takler flere format)Filen skal lagres på den lokale katalogen på serveren på Trigger. Pdf-dokumentet kan godt inneholde flere siderDet kan være lurt å dele opp med en side for hver av operasjonene gravering og skjæring.
  
-==== 4.1 FlexiDesigner ====+==== 3.1. Logg på i Trigger ====
  
-=== 4.1.1 Importer filen ===+Velg bruker "Admin" på maskinen ved Laser-kutteren. 
 +Det er **VIKTIG** at man forholder seg til denne brukeren da både FlexiDesigner og CorelDraw ikke er spesielt glade i å forholde seg til mange brukerkontoer. I tillegg er det lagret materialprofiler på denne kontoen som gjør at man ikke behøver å teste innstillinger på forhånd.
  
-Hent ønsket fil fra katalogen: \\trigger.vitensenteret.com\Felles\<personlig underkatalog>  +BrukerAdmin \\  
-(Dvs. Denne PC - Felles - <personlig katalog>+Passord: **spør Lars** \\ 
-Dersom det er et dokument med flere sider velg aktuell side. Se figuren under:+
  
-{{laser:laser3.jpg?400|}} {{laser:laser4.jpg?400|}}           +=== 3.1.1. Opprett katalog på Trigger ===
-            +
-Den aktuelle tegningen framkommer på arbeidsflaten i programmet (figur over til høyre):+
  
-=== 4.1.2 Marker det som skal skrives/skjæres ut ===+Installer katalogen gjerne på egen pcDette gjøres ved å gå til "Datamaskin" (under Windowslogoen nederst i venstre hjørne) på Windows 7 og velge "Datamaskin". Dernest velges "Koble til nettverksstasjon" på menylinja.
  
-Velg den delen av fila du ønsker å skrive ut ved å ramme den inn med markøren, figuren blir da rød Det holder at rammen berører den aktuelle delen av tegningen for å bli med i det markerte feltet.  +Velg Stasjon (f.eksx) og skriv inn under Mappe: 
-Bruk SKIFT-tasten til å legge til nye markerte delertil tegningen+\\trigger.vitensenteret.com\Felles
  
-=== 4.1.3. Plasser tegning på skrivebordet ===+"Koble til ved hjelp av annen legitimasjon" og skriv inn: \\ 
 +Bruker: Admin \\ 
 +Passord: **spør Lars**
  
-Dersom man har flere lag av tegninger som skal skrives ut i flere omganger, men være posisjonert i forhold til hverandre, vil det være lurt å ha en markør (kryss) i kanten av tegningen som gjør det lett å posisjonere lagene i forhold til hverandre.: +Opprett en katalog f.eks.: med eget navnDenne mappen kan nå nås fra PC'en ved laserkutteren og hentes direkte opp i programmet for styring av laserkutteren.
-Posisjoner markøren slik at den er i hjørnet av rammen (f.eks. øverst til venstre) +
-  * Velg print (printer ikon) fra menylinja  +
-{{laser:laser5.jpg|}} +
-  * Velg "SELECTION ONLY" som gjør at bare det du har merket skrives ut +
-  * Velg "FIT BORDER" hvilket betyr at tegningen tilpasses grensene til skrivefordet. +
-  * Velg "UPPER LEFT" hvilket gjør at markøren (krysset) treffer øverste venstre hjørne {{ laser:laser6.jpg?150|}}+
  
-Dersom man ikke har gjort noe med skalleringen vil den treffe andre tegninger som er markert med det samme korset på samme sted. +===== 4. Klargjøring av fila for skjæring/gravering =====
- +
-=== 4.1.4. Velg "papirstørrelse" === +
- +
-Når man henter opp en tegning på en pdf-fil så vil man normalt få et avmerket område på tegneflata som er lik den man henter opp. Det enkleste er någjøre skrive flate like stor som skrivebordet til laserkutteren, dvs. ca. 1000 x 600 mm. Dette gjøres ved å venstreklikke på skriveplata i programmet  ved siden av menyene. Da kommer menyen vist på figuren til høyre opp. Velg fanen til venstre og velg pila til høyre i innboksen. Velg formatet laser nederst i nedtrekksmenyen og pass på at formatet er liggende (under midten av menyen).  Skriveflaten er da lik bordet til laseren. +
- +
-=== 4.1.5. Skalering === +
- +
-Gå inn på "ARRANGE" på menylinja og velg "RESIZE". Da vil man få opp en menyboks på venstre side som inneholder en innboks hvor man kan justere skalleringen. Normal vil aspekst-forholdet beholdes, dvs. hak av for "Proportional"+
-Dersom tegningen opprinnelig var i A4 eller A3 vil tegningen etter oppskalering kanskje gå ut over grensene på det opprinnelige tegnebordet. Da kan man gå inn i innboksen og velge ny størrelse på rammen. Velg "LASER", nederst i menyen, og du vil få hele bordets størrelse opp som ramme på skjermen som omtalt foran. +
- +
-==== 4.2 CorelDraw ==== +
-Før oppstart bør man påse at man har valgt rett bruker på datamaskinen (Admin). Dersom man likevel får opp en boks med spørsmål om passord, kan dette fås av Lars. +
- +
-=== 4.2.1 Oppstart === +
-Programmet kan både finnes på verktøylinjen og ved hjelp av startmenyen til Windows. Ikonet er gjengitt her: +
-{{:coreldraw_x8.png?nolink&25|}} +
- +
-Ved oppstart vil man få opp en velkomstside med forhåndsvisninger av kunst som har blitt laget av andre brukere. For å begynne arbeidet kan man enten velge "New document" (via velkomstskjermen eller File > New Document) eller trykke Ctrl+N. +
- +
-New Document gir følgende valg:\\ +
- {{:coreldraw_ny.jpg| }} \\ +
- +
-Her kan man gi jobben et navn (i dette tilfellet "Test"), velge arbeidsområde (Fusion 40: 1016x711 mm), oppløsning (DPI) og mer.\\ +
- +
-Ved å trykke "OK" generes det en tom arbeidsbok med de spesifikasjonene man har valgt. +
- +
-=== 4.2.2 Importer filen === +
-For å importere filer (.pdf, .eps, bilder, etc) trykker man; File > Import eller Ctrl+I: \\ +
-{{:coreldraw_import.jpg|}} \\ +
- +
- +
-Når man importerer filer som kan inneholde tekstelementer (f.eks .pdf) kan man få opp følgende tekstboks: \\ +
-{{:coreldraw_import2.jpg|}} \\ +
- +
-Dersom man ønsker å ha mulighet til å gjøre endringer på teksten så velger man å importere tekst som "text". Dersom det oppstår problemer ved import av enkelte fonttyper så kan det være verdt å prøve å importere tekst som "Curves"+
- +
-=== 4.2.3 Marker elementer for utskrift === +
- +
-Akkurat som i FlexiDesigner kan det lønne seg å markere de delene man ønsker å skrive ut. For å gjøre dette velger man "Pick Tool" fra verktøylinjen til venstre (standard valg) og markerer det ønskede objektet ved å holde inn venstre musetast og dra et rektangel rundt det (blå stiplet linje). Det er også mulig å markere objekter på frihånd ved å trykke på "Pick Tool" og velge "Freehand Pick" fra nedtrekksmenyen som dukker opp. I bildet under velger vi det midterste av de tre objektene som vi har tegnet på forhånd. \\ +
- +
-{{:coreldraw_markering.jpg? |}} \\ +
- +
-=== 4.2.4 Utskriftsmenyen === +
- +
-For å sette i gang en utskrift velger man "Print", enten fra File > Print eller via Ctrl+P. Følgende vindu åpnes: \\ +
-{{:coreldraw_print_1.jpg|}} \\ +
- +
-Her det tre faner som vanligvis krever endringer: +
-  - General: Her velger man printer (Epilog Engraver WinX64 Fusion) og "Print range": Stort sett velges enten "Current Document" eller "Selection" (det vi valgte i forrige trinn). Det er her vi har tilgang på innstillingene til laserkutteren (Preferences). I tilegg ser vi en forhåndsvisning på høyre side. +
-  - Layout: Her velger man hvor på skjæreflaten filene skal plasseres. Det er fordelaktig å velge: "image position and size > Reposition images to: > Top left corner" slik at man kan sette laseres nullpunkt (top left corner = origo) ved hjelp av jog-funksjonen (mer om dette tidligere i guiden). På denne siden kan man også skalere filene dersom man skulle ønske det. +
-  - Issues/No Issues: Her vil det komme opp eventuelle problemer med designet. Noen kan ignoreres (lav oppløsninger på bilder), mens andre er mer alvorlige og bør rettes opp (designet er for stort / utenfor laserens arbeidsområde). +
- +
- +
- +
-=== 4.2.5 Nyttige funksjoner ===+
  
 +Guidene under tar for seg både FlexiDesigner og CorelDraw. Programmene gjør mye likt, men CorelDraw inneholder en rekke funksjoner og snarveier som ikke FlexiDesigner kan skilte med. I tillegg kan CorelDraw enkelt importere filformater (.dxf, .eps) som ikke FlexiDesigner håndterer særlig bra.
  
 +  * [[CorelDraw]|CorelDraw]]
 +  * [[FlexiDesigner]|FlexiDesigner]]
  
 ===== 5. Printerdrivere ===== ===== 5. Printerdrivere =====
laserkutter.txt · Last modified: 2017/08/01 09:04 by lars