User Tools

Site Tools


laserkutter

This is an old revision of the document!


Enkel oppstartsguide for laserkutteren.

1. Innledning

Notatet beskriver detaljert hvordan man går fram for skjære eller gravere en plate med utgangspunkt i en pdf-fil. En detaljert manual for laserkutteren finner du her.

2. .pdf-filen

Lag tegningen og lagre den som en pdf-fil. Filen skal lagres på den lokale katalogen på serveren på Trigger. Pdf-dokumentet kan godt inneholde flere sider. Det kan være lurt å dele opp med en side for hver av operasjonene gravering og skjæring.

2.1 Opprett katalog på Trigger

Installer katalogen på egen pc. Dette gjøres ved å gå til “Datamaskin” (under Windowslogoen nederst i venstre hjørne) på Windows 7 og velge “Datamaskin”. Dernest velges “Koble til nettverksstasjon” på menylinja.

Velg Stasjon (f.eks. x) og skriv inn under Mappe: \\trigger.vitensenteret.com\Felles

“Koble til ved hjelp av annen legitimasjon” og skriv inn: Bruker: Viten Passord: spør

Opprett en katalog f.eks.: med eget navn. Denne mappen kan nå nås fra PC'en ved laserkutteren og hentes direkte opp i programmet for styring av laserkutteren.

2.2 Logg på i Trigger

Velg bruker “Admin” på maskinen ved Laser-kutteren. Det er VIKTIG at man forholder seg til denne brukeren da både FlexiDesigner og CorelDraw ikke er spesielt glade i å forholde seg til mange brukerkontoer. I tillegg er det lagret materialprofiler på denne kontoen som gjør at man ikke behøver å teste innstillinger på forhånd.

Bruker: Admin Passord: spør Gå til: Denne PC Velg: Felles Velg katalogen: <Personlig katalog>

3. Klargjøring av laserkutteren

Prosedyre for klargjøring av laserkutter.

3.1 Oppstart av laserkutteren og avtrekksvifte

Det er tre brytere som må slås på:

 1. Hovedsikringen nederst bak til høyre under powerledningen slås opp (på). Som oftest er denne påslått.
 2. Bryteren ned til høyre foran på laserkutteren (svart) settes til 1.
 3. Bryteren oppe til venstre bak på avtrekkskabinettet (lyser grønt)
 4. Bryteren foran på avtrekkskabinettet (lyser rødt), denne kan trykkes idet skjæringen starter
 5. Bruk hørselvern, viktigere enn du skulle tro.

Plassering av platen

Normalt legges plata slik at øverste venstre hjørne ligger i tilsvarende hjørne på bordet til laserkutteren. Ev. kan plata legges der utskriften plasseres. I så fall bruk linjal langs venstre side og topp av bordet for å legge plata der utskriften ligger.

Ett godt råd er å legge et hjørne i plata i øverste venstre hjørne på bordet. Deretter forskyves startpunktet til ønsket posisjon på plata ved hjelp av “jog”-kommandoen. Når den er plassert som ønsket, trykk ned Joy sticken, og posisjonen er låst som nytt referansepunkt, dvs. som øverste venstre hjørne i skrivefila. En kan nå ta ut og legge inn plata og være sikker på at skjæring eller gravering skjer på samme sted som sist.

3.3 Kalibrering

 1. Ta triangelet som ligger i fordypningen til venstre på laserkutteren, og heng det på de to knaggene på skrivehodet som vist på figuren over til høyre.
 2. Bruk pilene på kontrollpanelet for å flytt det grønne markøren til: JOG. Dette gjør at skrivehodet kan flyttes rundt på plata der en ønsker å utføre kalibreringen.
 3. Det kan være lurt å utføre kalibreringen der skjæringen/graveringen skal skje da ikke alle plater er helt plane. Om plata er plan kan den like gjerne gjøres i venstre øverste hjørne.
 4. Flytt den grønne markøren til FOCUS og bruk Joy sticken til å justere opp eller ned slik at triangelet akkurat tangerer plata.
 5. Bekreft at fokusering er utført ved å trykk: SET (trykk Joy sticken rett inn)
 6. En kan ev. senke fokuspunktet noe ved andre eller tredje kjøring dersom man ønsker å skjære et noe tykkere materiale.

4. Klargjøring av fila for skjæring/gravering

Denne guiden tar for seg både FlexiDesigner og CorelDraw. Programmene gjør mye likt, men CorelDraw inneholder en rekke funksjoner og snarveier som ikke FlexiDesigner kan skilte med. I tillegg kan CorelDraw enkelt importere filformater (.dxf, .eps) som ikke FlexiDesigner håndterer særlig bra.

4.1 FlexiDesigner

4.1.1 Hent inn fila

Hent ønsket fil fra katalogen: \\trigger.vitensenteret.com\Felles\<personlig underkatalog> (Dvs. Denne PC - Felles - <personlig katalog>) Dersom det er et dokument med flere sider velg aktuell side. Se figuren under:

Den aktuelle tegningen framkommer på arbeidsflaten i programmet (figur over til høyre):

4.1.2 Marker det som skal skrives/skjæres ut

Velg den delen av fila du ønsker å skrive ut ved å ramme den inn med markøren, figuren blir da rød. Det holder at rammen berører den aktuelle delen av tegningen for å bli med i det markerte feltet. Bruk SKIFT-tasten til å legge til nye markerte delertil tegningen.

4.1.3. Plasser tegning på skrivebordet

Dersom man har flere lag av tegninger som skal skrives ut i flere omganger, men være posisjonert i forhold til hverandre, vil det være lurt å ha en markør (kryss) i kanten av tegningen som gjør det lett å posisjonere lagene i forhold til hverandre.: Posisjoner markøren slik at den er i hjørnet av rammen (f.eks. øverst til venstre)

 • Velg print (printer ikon) fra menylinja

 • Velg “SELECTION ONLY” som gjør at bare det du har merket skrives ut
 • Velg “FIT BORDER” hvilket betyr at tegningen tilpasses grensene til skrivefordet.
 • Velg “UPPER LEFT” hvilket gjør at markøren (krysset) treffer øverste venstre hjørne

Dersom man ikke har gjort noe med skalleringen vil den treffe andre tegninger som er markert med det samme korset på samme sted.

4.1.4. Velg "papirstørrelse"

Når man henter opp en tegning på en pdf-fil så vil man normalt få et avmerket område på tegneflata som er lik den man henter opp. Det enkleste er någjøre skrive flate like stor som skrivebordet til laserkutteren, dvs. ca. 1000 x 600 mm. Dette gjøres ved å venstreklikke på skriveplata i programmet ved siden av menyene. Da kommer menyen vist på figuren til høyre opp. Velg fanen til venstre og velg pila til høyre i innboksen. Velg formatet laser nederst i nedtrekksmenyen og pass på at formatet er liggende (under midten av menyen). Skriveflaten er da lik bordet til laseren.

4.1.5. Skalering

Gå inn på “ARRANGE” på menylinja og velg “RESIZE”. Da vil man få opp en menyboks på venstre side som inneholder en innboks hvor man kan justere skalleringen. Normal vil aspekst-forholdet beholdes, dvs. hak av for “Proportional”. Dersom tegningen opprinnelig var i A4 eller A3 vil tegningen etter oppskalering kanskje gå ut over grensene på det opprinnelige tegnebordet. Da kan man gå inn i innboksen og velge ny størrelse på rammen. Velg “LASER”, nederst i menyen, og du vil få hele bordets størrelse opp som ramme på skjermen som omtalt foran.

4.6. Valg av printtype

Det er i hovedsak to typer printing i tillegg til at de kan kombineres.:

 • Raster-printing: Laseren graverer tekst ved å bevege seg linje for linje over hele plata. Dette tar lang tid, men er den eneste måte å gravere flater på.
 • Vektor-printing: Laseren beveger seg langs konturene i tegningen. Denne metoden egner seg godt for skjæring langs konturer, ev. gravere konturer. Om det blir en skjæring eller gravering avhenger av effekten og hastigheten til laseren som settes opp i egen meny.
 • Combined-printing: Her vil linjebredder under en viss bredde bli skåret og de over den samme terskelverdien bli gravert (se tabellen under). Har man kontroll på linjebreddene kan man kombinere gravering og skjæring.

Vi kan sette linjebredden til konturer i tegningen ved hjelp av en egen meny (figuren til høyre). Velg den midterste fanen.

Her kan vi bestemme om konturer (linjer) i tegningen skal være heltrukket eller stiplet (øverste innboks). Dernest kan vi bestemme linjebredden (nest øverste innboks). Dersom linjebredden settes mindre enn en definerte minsteverdi vil, den automatisk bli utført ved hjelp av vektor-printing. Dersom man har stilt vektor-printing inn på skjæring, så kan en risikere at linjer man ønsker skal graveres blir skåret. Dette er noe en må passe på ved bruk av kombinert raster- og vektor printing (Combined i “Properties”-menyen).

Tabellen under viser grenseverdiene for når en går over fra gravering (raster) til skjæring. Dette gjelder kun når man har valgt “Combined” .

For å sette parametrene for printing. Gå inn i “File” og velg “Print” og velg “Properties” i print menyen. Da kommer denne dialogboksen opp:

Her setter man opp parametrene for gravering/skjæring. De viktigste er parametrene er:

1. Job type:

 • Raster (for gravering av bokstaver, bilder flater o.l.
 • Vektor (for skjæring av linjer)
 • Combined (Der en har valgt linje bredde null blir nå automatisk satt som vektor, resten som raster.

2. Raster setting/Vektor setting:

 • Speed (Skrivehodets hastighet - kan gjerne settes til 100% - Høy hastighet krever større effekt for samme resultat)
 • Power (Effekten ved skrivingen, høy effekt gir dypere spor, ev. skjærer i tykkere plater)
 • Freq. (Frekvens angir pulshastighet for laseren (pulser pr. inch). Høy pulshastighet gir kraftigere gravering eller større skjæredybde)

Forslag til setting av parametere:

Velg “OK” for å lagre dataene. Dialogboksen lukkes og man kommer tilbake i print-menyen:

Fra menyen “Print Options” kan en velge å printe ut ulike deler av tegningen. Normalt vil en velge å printe ut det som er merket. Ved å trykke OK vil man sende jobben til Laserkutteren.

6. Merking

Normalt vil en kunne merke ulike deler av en pdf-fil. På denne måten kan en dele opp jobben i flere omganger. Dette kan være aktuelt ved et en først merker alt som skal graveres, for så å merke alt som skal skjæres. Denne rekkefølgen er å foretrekke, spesielt dersom man skal skjære ut små biter som senere skal graveres. Stabiliteten blir dermed mye bedre ved gravering, når man venter med å skjære. Om det er problemer med å dele opp figuren som skal printes ut, så kan dette løses ved å merke hele figuren. Høyreklikke på den merkede figuren og velge “Unmask”. Neste gang man klikker på figuren vil det øverste laget merkes svart. Dette fjernes med å trykke “Delete”, dermed vil man ha tilgang til underliggende lag som oftest kan merkes individuelt.

laserkutter.1501497196.txt.gz · Last modified: 2017/07/31 12:33 (external edit)