Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ordensregler

Regler for orden og bruk av Trigger

 • Hold deg oppdatert om Vitensenterets regler og rutiner. Disse endres i takt med nye pålegg, så sjekk denne siden før hver gang du skal benytte Trigger.
 • Rydd alltid opp etter dere. Verkstedet skal være i like god eller helst litt bedre tilstand enn da dere ankom. Dobbeltsjekk at alle punkter på sjekklisten er OK før du forlater lokalene.
 • Hovedregelen for all bruk av verkstedet skal være: om du er i tvil, spør en vitensenteransatt først!
 • Materialer i plukkhylla på elektro-rommet kan benyttes av våre besøkende. Innholdet i bokser med hvit merkelapp kan fritt benyttes. Materialet skal betales for, men man trenger ikke be om lov for å benytte det. Materialer som derimot ligger i bokser med gul merkelapp kan kun benyttes etter spesifikk avtale med Vitensenteret.
 • Alt av materialforbruk, både fra hvitmerkede og gulmerkede bokser, skal noteres i henhold til instruks, slik at betaling blir riktig.
 • Dersom du ser at det begynner å gå tomt for noe skal det varsles til trigger@vitensenteret.com.
 • Forbruk av utstyr fra bokser med avkapp eller fra bokser merket «Gratis» er til fri benyttelse og skal ikke betales for eller noteres under forbruk.
 • Mat eller drikke skal ikke inntas på verkstedene.
 • Maksimal tillatt gruppestørrelse er 16 personer pr. rom. Dersom begge rommene skal benyttes samtidig må det være en ansvarlig voksen til stede i hvert rom!

HMS og sikkerhet

 • Det finnes en liste over tillatte og forbudte materaler for laserkutteren. Denne skal følges! Laserkutting av enkelte materialer kan produsere giftige gasser!
 • Det er tillatt å ha med egne materaler, men før egne materialer kan benyttes til laserkutting må det fremlegges datablad for å dokumentere at materialet ikke inneholder klor.
 • Det er ikke tillatt å benytte laserkutter uten oppsyn. En ansvarlig voksen skal hele tiden være i nærheten mens laserkutteren er i drift. Dersom man graverer i et lite brannfarlig materiale er det tilstrekkelig å se innom laseren ca. hvert femte minutt, men under kutting/skjæring og under all bruk av lettantennelig materiale (f.eks. papp, papir, plast) skal laserkutteren være under kontinuerlig oppsyn.
 • Når laserkutteren er i drift skal ventilasjonsanlegget på laserkutterommet stå på maksimum styrke og viften skal trekke luft ut av rommet. Så lenge det er folk ved laserkutteren kan skyvedørene stå åpne, men dørene skal i så stor grad som mulig stå helt lukket. Dette er for å skape et effektivt undertrykk i laserkutterommet slik at spredning av røyk fra en evt. brann kan unngås.
 • Elever eller besøkende skal aldri være alene på verkstedet! I tilfelle personskade, brann, evakuering eller andre kritiske hendelser skal det alltid være en ansvarlig voksen til stede til å ta ledelsen.
 • Dersom du skal ha med deg en gruppe som skal bruke verkstedet skal du ta med deg en walkie talkie fra butikken før dere går ned på Trigger. Denne skal være påslått på kanal 1 og lyden på høyt volum slik at man har samband. Det finnes ikke telefondekning nede på verkstedet, og walkie talkie er eneste sikre kommunikasjonsmåte.
 • Alle ventilasjonsanleggene (ett i hvert rom) skal være påslått under bruk av rommet. Se instruks for ventilasjonsanlegg for betjening av disse.
 • De elektriske sagene skal kun benyttes av voksne som har hatt opplæring.
 • Vernebriller finnes på alle arbeidsstasjoner og skal brukes ved lodding og andre aktiviteter hvor øynene er risikoutsatt.
 • Hørselsvern finnes på snekker-rommet og skal benyttes ved all støyende aktivitet.

Førstehjelp

Gjør deg kjent med hvor det finnes førstehjelpsutstyr:

 • Førstehjelpsskrin finnes på elektro-rommet under nøkkelsafen.
 • Førstehjelpsskrin finnes på snekker-rommet ved inngangsdøra.
 • Førstehjelpsbåre finnes på materiallageret.
 • Hjertestarter finnes i butikken. Alle ansatte på vitensenteret har hatt opplæring i bruk av hjertestarter, så ved behov må en vitensenteransatt tilkalles.

Ved alvorlig skade: bruk walkie talkie eller send en elev for å tilkalle hjelp i butikken!

Brann-rutiner

 • Gjør deg kjent med rømningsvegene og hvor slukkeutstyr finnes. Den som er ansvarlig for aktiviteten på verkstedet ifører seg en gul brannvest (henger på elektro-rommet) ved evakuering.
 • Hold rømningsveiene åpne. Panserdøra/ståldøra øverst i trappa mot bakgården skal låses fast i åpen posisjon (hengelås og kjetting låses fast i krok i veggen) slik at den ikke smekker i lås. Den brune tredøra øverst i trappa skal låses når dere benytter verkstedet. Døra til snekker-rommet skal stå åpen under all bruk av verkstedet, for det går en rømningsveg via snekkerrommet.
 • Rømningsveger:
  • Primær rømningsveg er opp trappa og ut i bakgården.
  • Sekundær rømningsveg er gjennom snekkerrommet og videre via materiallageret og vitensenterets egne verksteder og ut i bakgården.
  • Fra bakgården skjer evakuering fortrinnsvis via portrommet. Dersom evakuering via portrommet ikke er mulig evakuerer man via utstillingen og ut hovedinngangen.
  • Møteplass etter evakuering er på trappa til frimurerlosjen. Hvis losjetrappa er blokkert trekker man lenger bort i gata til et annet egnet sted.
 • Følgende brannslokkeutstyr finnes:
  • 2 stk. CO2-apparat + brannteppe på elektrorommet ved nøkkelsafe.
  • CO2-apparat + brannteppe på snekker-rommet.
  • CO2-apparat i trappa, like ved laserkutterommet.
  • Brannteppe på laserkutterommet.
 • Hvis teknisk utstyr brenner dannes det ofte giftige gasser. Røyken vil derfor i de fleste tilfeller være farligere enn varmen og flammene. Få ut elever og besøkende før du forsøker å slukke!
 • Prosedyre ved branntilløp:
  1. Start evakueringsprosedyrer.
  2. Hvis noe elektrisk brenner så ta om mulig ut kontakten.
  3. Forsøk å slukk evt. brannen på hensiktsmessig måte dersom du anser det som trygt. Bruk fortrinnsvis brannteppe fremfor CO2.
  4. Varsle en vitensenteransatt så fort som mulig.
 • Prosedyre/evakuering ved brannalarm:
  1. Ta på brannvest (henger på elektrorommet).
  2. Anrop butikken via walkie talkie og spør hva som skjer og hvilken rømningsveg som skal brukes.
  3. Led gruppen ut og bort til møtested.
  4. Tell over og sjekk at alle har blitt med ut.
  5. Dersom du har relevant informasjon om brannen eller alarmen så kontakt en vitensenteransatt. Dersom du er alene på senteret så ring brannvesenet på telefon 110 og forklar situasjonen.
  6. Vitensenterets brannalarmer er direkte tilknyttet brannstasjonen. D.v.s. at brannvesenet kommer med en gang alarmen går. Dersom du er alene på senteret etter stengetid (f.eks. i forbindelse med kveldsarrangement) må du forsøke å skaffe deg informasjon og kontakte brannvesenet på telefon 110.

Kart over vitensenteret

Toalett finnes kun i utstillingen vår, så på kveldstid må brukere av Trigger være forberedt på at man må låse seg inn i utstillingen for toalettbesøk.

ordensregler.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki